OGŁOSZENIA I INFORMACJE

INFORMACJA

Urząd Gminy w Odrzywole informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu na „Wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę AKME CONSULTING Krzysztof Pikor z siedzibą w Rzeszowie ul. Matejki 6.

Oferta spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie Konkursu.

W związku z powyższym Zamawiający wyłonił w/w Firmę do wspólnego przygotowania i realizacji projektów konkursowych.

/-/ Pogorzała Genowefa

Data publikacji: 5.04.2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/2012

WÓJTA GMINY ODRZYWOŁ
z dnia 15 lutego 2012 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ART. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku
 2. realizowanego w ramach:

  Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,

  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,

  Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych,

 3. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie podlega publikacji na:

 1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole.
 2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Odrzywole.
 3. W prasie o zasięgu lokalnym.

§ 3

Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Wójt Gminy

/-/ Marian Kmieciak

 

 1. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PATRNERA
 2. REGULAMIN KONKURSU

INFORMACJA O BRAKU OFERT W KONKURSIE
NA PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

Urząd Gminy w Odrzywole informuje, że w terminie (do dnia 29.02.2012r.) określonym w Ogłoszeniu o Konkursie na „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ulicy Warszawskiej 66” nie wpłynęła żadna oferta.

Sekretarz Gminy      

/-/ Genowefa Pogorzała

Data publikacji: 1.03.2012 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Odrzywół działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr IX /60/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, ogłasza konkurs na zadanie:

 1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66
 2. Wartość dotacji zarezerwowana w budżecie gminy na ten cel w 2012 roku wynosi 20.000,00 złotych. Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
 3. Dotacja zostanie przekazana dla Zleceniobiorcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z umową zawartą ze Zleceniobiorcą.
 4. Realizacja zadania o którym mowa w pkt. 1 nastąpi w okresie 01.03.2012r. do 31.12.2012r.
 5. Zgłoszenia konkursowe można składać do 29.02.2012r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój Nr 14.
 6. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z poźn. zm.) działające m.in. 2 lata i mające doświadczenie w realizacji podobnego typu zadania. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 29.02.2012r. o godz. 14.15
 7. Gmina Odrzywół w roku 2010 w drodze konkursu otwartego wyłoniła wykonawcę i zleciła realizację w/w zadania w 2010r. dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „OPOKA” przekazując dotację w wysokości 20.000,00 złotych (słownie: Dwadzieścia tysięcy złotych). W roku 2011 mimo ogłoszenia konkursu na realizację w/w zadania nie wpłynęła do Urzędu Gminy żadna oferta. Z uwagi na powyższe nie przekazano z budżetu gminy środków na zadanie określone w konkursie.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek - czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00 (tel. 048 67 16 057 wew. 36) na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

 1. Do oferty należy dołączyć:
  1. Wyciąg ze Statutu organizacji z KRS ważny 3 miesiące wraz z wykazem osób upoważnionych do reprezentowania organizacji.
  2. Zaświadczenie NIP i REGON poświadczone za zgodność z oryginałem.
  3. Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnością podatku z Urzędu Skarbowego oraz o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS.
  4. Informacje o prowadzonej działalności, w tym informacje o realizowanych podobnych zadaniach jak konkursowe.
 2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.
 3. O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty, dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnego typu zadań oraz wizja realizacji zadania konkursowego.

Załączniki do pobrania:

 1. Wzór oferty
 2. Wzór sprawozdania
 3. Wzór umowy

Data publikacji: 8.02.2012 r.


Data publikacji: 18.02.2011 r.


Zapisy przyjmuje takze p. Katarzyna Kwiatkowska - pracownik Urzędu Gminy w Odrzywole - proszę zgłaszać się osobiście lub telefonicznie (048)6717940.

Data publikacji: 18.02.2011 r.

Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych
w Gminie Odrzywół w 2011 roku

W dniu 29.12.2010 roku Gminna Rada Sportu zatwierdziła wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych przewidzianych w 2011 roku.

 1. Ferie na Sportowo – Hala Sportowa i salka gimnastyczna w PSP Myślakowice – czas realizacji – ferie szkolne.
 2. Otwarcie boisk „ORLIK 2012” w Lipinach – maj 2011
 3. Biegi nad Drzewiczką dla mieszkańców (dzieci i dorosłych) z Gmin Klwów i Odrzywół oraz gości – maj 2011
 4. Biegi Sobótkowe nad Pilicą – czerwiec 2011
 5. Wakacyjny Turniej Piłkarski – lipiec – sierpień 2011. Finał 7 sierpień 2011 w Odrzywole wraz z zawodami pożarniczymi
 6. Turniej Siatkówki Plażowej – sierpień 2011 (plac nad zalewem w Odrzywole)
 7. Turniej Piłki Nożnej Halowej – Hala Sportowa – październik – grudzień 2011.
 8. Akademia Orlika – (od września 2011). Dla dzieci w wieku

Szczegółowe informacje sukcesywnie na stronie internetowej Urzędu Gminy i na plakatach.

Przewodniczący GRS

Artur Macierzyński

Wójt Gminy Odrzywół

Marian Kmieciak

Data publikacji: 12.01.2011 r.


Sprawozdanie

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu “Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.

1. Przebieg procesu konsultacji

W dniach od 15 października do 22 października odbyły się konsultacje społeczne projektu “Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.

Projekty udostępniony był:

 1. na stronie BIP Urzędu Gminy w Odrzywole: www.bip.odrzywol.akcessnet.net, w zakładce ogłoszenia,
 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Odrzywole: www.odrzywol.eu
 3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole

Konsultacje zostały przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr VI/34/2007 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Odrzywół.

2. Zgłoszone uwagi

W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag.

3. Podsumowanie konsultacji

Konsultacje społeczne projektu “Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. zostały opracowane na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwagi i opinie należało przedstawić drogą elektroniczną.

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był pełnomocnik do spraw współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi pani Katarzyna Kwiatkowska. W terminie wskazanym w ogłoszeniu organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag.


Katarzyna Kwiatkowska

Pracownik UG Odrzywół

Data publikacji: 28.10.2010 r.


V Kadencja Samorządu - prezentacja

Pod poniższym linkiem znajduje się prezentacja zawierająca podsumowanie działalności samorządu Gminy Odrzywół w V kadencji.
W celu ściągnięcia jej na swój komputer wykonaj: PRAWY KLIK a następnie wybierz opcję "Zapisz element docelowy jako..."

Tutaj do pobrania prezentacja PowerPoint

Data publikacji: 11.08.2010 r.

BIAŁA NIEDZIELA W GMINIE ODRZYWÓŁ

W dniu 29 sierpnia b.r. w niedzielę Wójt Gminy Odrzywół i dr Lucyna Wiśniewska zapraszają mieszkańców Gminy Odrzywół na coroczne bezpłatne badania lekarskie do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole.

W godz. 9.00 – 15.00 będą przyjmować lekarze specjaliści z Radomia: kardiolog, neurolog, ginekolog, laryngolog, pediatra-alergolog, dermatolog i okulista. Będzie też możliwość wykonania badań mammograficznych, a także podstawowych badań lekarskich.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Urzędu Gminy w Odrzywole tel. 48/ 67 16 057.

Zapraszamy


Data publikacji: 11.08.2010 r.Data publikacji: 6.08.2010 r.


KOLONIE LETNIE W ZAKOPANEM

Urząd Gminy w Odrzywole organizuje kolonie letnie w Zakopanem w terminie 24.07.2010 – 06.08.2010 (pensjonat „ZOFIA” – OBERNICÓWKA 36) dla dzieci rodziców płatników KRUS.

Koszt dla dziecka – 100 zł (istnieje możliwość zwolnienie z odpłatności dla dzieci rodzin ubogich).

Transport na koszt Urzędu Gminy. Opieka z Gminy Odrzywół.

W programie min. 5 wycieczek, spotkanie z Józefem Łuszczkiem (mistrzem świata z 1978 r.), ratownikami TOPR i imprezy sportowe.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS pod tel. 48/67 17 057 w. 43.

Zapisy do 16 lipca b.r.

Ilość miejsc: 20

Wiek uczestników: 9 – 16 lat.

Z A P R A S Z A M Y

Marian Kmieciak     

Wójt Gminy Odrzywół


Data publikacji: 9.07.2010 r.


I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Przysusze trwa rekrutacja osób do udziału w projekcie pn. "eInclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim", którego celem jest dostarczenie bezpłatnego komputera wraz z internetem.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w tym projekcie proszone są o zgłoszenie się do naszego Ośrodka celem podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostaną przekazane do Starostwa.

Zgodnie z informacją Starostwa, beneficjentami ostatecznymi mogą być:

 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
 2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
 3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej
 4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
 5. Rodziny zastępcze

Informacje szczegółowe w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Odrzywole.

Podpisywanie oświadczeń o uczestnictwie w projekcie w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Odrzywole.

Termin przekazania listy osób do Starostwa upływa 30 czerwca 2010 r.

Prosimy o terminowe zgłaszanie się.


Data publikacji: 23.06.2010 r.


KALENDARZ IMPREZ W GMINIE ODRZYWÓŁ NA 2010 ROK

L.p.

Nazwa i miejsce imprezy

Termin

Organizator

1.

Dzień Świętego Floriana – 2 maja

2.05.2010 r.

Zarząd Gminny OSP,
Wójt Gminy Odrzywół

2.

590 – lecie praw miejskich Łęgonic Opoczyńskich – sesja naukowa i koncert - święto 3 Maja

3.05.2010 r.

Wójt Gminy Odrzywół

3.

Udział w ogólnopolskiej akcji Polska Biega
II Samorządowy Bieg nad Drzewiczką

09.05.2010 r.

Wójt Gminy Odrzywół,
Wójt Gminy Klwów

4.

Gminny Dzień Dziecka

01.06.2010 r.

PSP Odrzywół,
PSP Myślakowice, Publiczne Gimnazjum,
Wójt Gminy Odrzywół

5.

Sobótki nad Pilicą

20.06.2010 r.

Wójt Gminy Odrzywół,
Dyrektor PSP w Myślakowicach

6.

Sobótki nad Drzewiczką

23.06.2010 r.

Wójt Gminy Odrzywół,
OSP Wysokin

7.

W 600 – lecie Bitwy pod Grunwaldem – widowisko historyczne i festyn w Grodzie Dobrogosta Czarnego w Wysokinie

4.07.2010 r.

Wójt Gminy Odrzywół,
Dyrektor GBP w Odrzywole

8.

Wakacyjny turniej Piłki Nożnej – boisko gminne w Odrzywole

lipiec-sierpień
2010 r.
Zakończenie 1.08.2010

Gminna Rada Sportu,
Wójt Gminy Odrzywół

9.

Turniej Siatkówki Plażowej
Boisko nad zalewem w Odrzywole

lipiec-sierpień
2010 r.

Gminna Rada Sportu,
Wójt Gminy Odrzywół

10.

Niedziela z operetką

25.07.2010 r.

Dyrektor GBP w Odrzywole
Wójt Gminy Odrzywół

11.

Dożynki Powiatowo – Gminne w Odrzywole

22.08.2010 r.

Starosta Przysuski,
Wójt Gminy Odrzywół

12.

"BIAŁA NIEDZIELA" - Odrzywół

29.08.2010 r.

Dr Lucyna Wiśniewska, Wójt Gminy,
PSP Odrzywół

13.

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Kłonnie

19.09.2010 r.

OSP Kłonna,
Wójt Gminy

14.

Otwarcie BOISKA "ORLIK" w Lipinach

26.09.2010 r.

Gminna Rada Sportu,
Wójt Gminy,
ZSE Lipiny

15.

Bieg Niepodległości PSP Myślakowice

listopad
2010 r.

PSP Myślakowice

Uwagi: Urząd Gminy ponosi pełną lub częściową odpowiedzialność za organizację, przebieg, bezpieczeństwo ww. imprez.


Inne imprezy organizowane przez podmioty gospodarcze i stowarzyszenia
w Gminie Odrzywół na 2010 rok

Lp.

Nazwa i miejsce imprezy

Termin

Osoby organizujące

1.

Noc świętojańska w Odrzywole

23.06.2010 r.

Stowarzyszenie "BLASK" w Odrzywole

Uwagi: Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za organizację, bezpieczeństwo i przebieg imprez organizowanych przez ww. stowarzyszenia i podmioty gospodarcze.


Data aktualizacji: 23.03.2010 r.


Zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej

Parafia pod wezwaniem Św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole przy współpracy z Zarządem Gminnym OSP i Urzędem Gminy w Odrzywole zaprasza w Niedzielę Palmową 28 marca 2010 r. o godz. 19.00 na Misterium Męki Pańskiej. Rozpoczęcie na scenie przy parkingu przykościelnym. Następnie przemarsz ul. Radomską nad zalew, gdzie nastąpi ostatnia scena Misterium - ukrzyżowanie.

Zapraszamy!


        Wójt Gminy Odrzywół
             26-425 Odrzywół

Z A P R O S Z E N I E

WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ ZAPRASZA ROLNIKÓW NA SPOTKANIE POŚWIĘCONE KONTRAKTACJI UPRAW ENERGETYCZNYCH W GMINIE ODRZYWÓŁ. ROZPOCZĘCIE UPRAW MOŻLIWE JEST JUŻ OD WIOSNY B.R.

SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE NA SPOTKANIU, KTÓRE ODBĘDZIE SIE W NIEDZIELĘ 28 LUTEGO 2010 r. O GODZ. 12.00 W SALI KONFERNECYJNEJ URZĘDU GMINY.

ZAPRASZAMY          

Wójt Gminy Odrzywół        

Data publikacji: 23.02.2010 r.


Kozienice, dnia 26.10.2009 r.

OGŁOSZENIE

Nr US/641/PFZ/09

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

 

działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 231, poz. 1700 z 2007r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 01 sierpnia 2003r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. Nr 140, poz. 1350), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

V PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ODRZYWÓŁ, POWIAT PRZYSUSKI, WOJ. MAZOWIECKIE WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POCHODZĄCYCH Z BYŁEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ZIEMI, ZGODNIE Z WYKAZEM OGŁOSZONYM W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY ODRZYWÓŁ, U SOŁTYSÓW WSI: CETEŃ, DĄBROWA, MYŚLAKOWICE ORAZ W SIEDZIBIE ANR O/T WARSZAWA I GSP KOZIENICE, W DNIACH: OD 22.05.2009 R. DO 29.06.2009 R.

I. Obręb ewidencyjny wieś DĄBROWA:

1. Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 855, 856 o łącznej powierzchni 0,8700 ha, KW 21605 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przysusze, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w tym:

- grunty orne:

RVI

- 0,4100 ha;

RVIz

- 0,2000 ha;

- lasy i grunty leśne:

LsVI

- 0,1500 ha;

- pastwiska trwałe:

PsVIz

- 0,1100 ha;

Cena wywoławcza:

3.800,00 zł.

Wadium:

700,00 zł.

Postąpienie:

100,00 zł.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Odrzywół zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/88 Gminnej Rady Narodowej w Odrzywole z dnia 30 września 1988 r. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. (obecnie Gmina nie posiada nowego planu miejscowego) stwierdza się, że działka położona jest na terenach rolnych bądź leśnych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Odrzywół przewiduje takie samo przeznaczenie jak wyżej.

Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną.

2. Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 1010, 1011 o łącznej powierzchni 0,4900 ha, KW 21605. prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przysusze, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w tym:

 

- łąki trwałe:

ŁIV

- 0,0800 ha;

 

ŁV

- 0,4100 ha;

Cena wywoławcza:

1.600,00 zł.

Wadium:

300,00 zł.

Postąpienie:

100,00 zł.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Odrzywół zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/88 Gminnej Rady Narodowej w Odrzywole z dnia 30 września 1988 r. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. (obecnie Gmina nie posiada nowego planu miejscowego) stwierdza się, że działka położona jest na terenach rolnych bądź leśnych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Odrzywół przewiduje takie samo przeznaczenie jak wyżej.

Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną.

 

II. Obręb ewidencyjny wieś MYŚLAKOWICE:

3. Udział 1/5 w nieruchomości rolnej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 384, 385 o łącznej całkowitej powierzchni 2,9800 ha, KW 13164 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przysusze, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w tym:

 

- grunty orne:

RV

- 0,4700 ha;

 

RVI

- 0,2500 ha;

- pastwiska trwałe:

PsV

- 1,0200 ha;

 

PsVI

- 1,0600 ha;

- lasy i grunty leśne:

LsV

- 0,0200 ha;

- nieużytki:

N

- 0,1600 ha;

Cena wywoławcza udz. 1/5 w nieruchomości:

2.200,00 zł.

Wadium:

400,00 zł.

Postąpienie:

100,00 zł.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Odrzywół zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/88 Gminnej Rady Narodowej w Odrzywole z dnia 30 września 1988 r. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. (obecnie Gmina nie posiada nowego planu miejscowego) stwierdza się, że działka położona jest na terenach rolnych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Odrzywół przewiduje takie samo przeznaczenie jak wyżej.

Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną.

Zgodnie z art. 166 KC współwłaścicielowi nieruchomości rolnej prowadzącemu gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym przysługuje prawo pierwokupu.

Przetargi odbędą się w dniu 18 listopada 2009 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Gospodarstwa Skarbu Państwa w Kozienicach, ul. Wiślana 12 (budynek Stadniny Koni).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

“W przetargach mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, póz. 1418).

Cudzoziemcy muszą uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

2) przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

3) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;

4) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo, oraz

- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej;

- w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej przy pozycji ogłoszenia na konto Gospodarstwa Skarbu Państwa w Kozienicach

Gospodarstwo Skarbu Państwa w Kozienicach
nr 77 8002 0004 2000 4217 2020 0001

najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień przetargu i okazanie dowodu wpłaty komisji przetargowej.

Na dowodzie wpłaty należy określić pozycję przetargową lub oznaczenie nieruchomości (nr działki i nazwa obrębu).

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po potwierdzeniu wpływu wadium na konto Gospodarstwa Skarbu Państwa w Kozienicach.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

1) żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą;

2) osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, w szczególności niespełnienia wymogu określonego w art. 28a ust. 1 ustawy.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty, nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie od 03.11.2009 r. do 13.11.2009 r. złożą w Gospodarstwie Skarbu Państwa, ul. Wiślana 12, 26-900 Kozienice na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:

Pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

Oryginał decyzji wydanej na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418) określającej formę realizacji prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży oraz wysokość rekompensaty.

Oryginał decyzji lub zaświadczenia potwierdzających prawo do rekompensaty opatrzone adnotacją wojewody, o której mowa w art. 7 ust.4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, póz. 1418) określającą formę realizacji prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży oraz wysokością rekompensaty.

W przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach konieczne jest przedłożenie także postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz dowodów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, póz. 1418). Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu. Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:

- wygrał przetarg - pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

- nie wygrał przetargu - zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu."

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany będzie do złożenia na piśmie do protokółu Komisji Przetargowej:

- oświadczenie o zrzeczeniu się na przyszłość z prawa korzystania z zarzutu potrącenia z tytułu posiadania wierzytelności wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;

- oświadczenia o posiadanej powierzchni użytków rolnych będących jego własnością lub współwłasnością.

- oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i ogłoszeniem o przetargu.

Agencja nie przewiduje rozkładania na raty ceny w/w nieruchomości i nabywca będzie zobowiązany do zapłaty całej ceny jednorazowo gotówką najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży.

Koszty aktu notarialnego ponosi Kupujący.

Do chwili rozpoczęcia przetargu Agencja może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, Prezes Agencji może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie Agencja może dokonać na koszt Kupującego.

Zgodnie z art. 28a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007r. Nr 321, poz. 1700,), sprzedaż może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha.

Zgodnie z art. 29, ust. 5 w/w ustawy Agencji przysługuje prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia nabycia od Agencji z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej.

Zgodnie z art. 29, ust. 4 w/w ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości.

Z przedmiotem przetargu i wzorem umowy sprzedaży można zapoznać się w siedzibie Gospodarstwa Skarbu Państwa w Kozienicach, ul. Wiślana 12.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach wyżej opisanych i warunkach przetargu można uzyskać w Gospodarstwie Skarbu Państwa w Kozienicach, ul. Wiślana 12, tel. (0-48) 611-00-27, od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Warszawa, Plac Bankowy 2, piętro 3c, w Gospodarstwie Skarbu Państwa Kozienice, ul. Wiślana 12, w Urzędzie Gminy Odrzywół oraz u sołtysów wsi: Dąbrowa, Myślakowice, w dniach:

od 30.10.2009 r. do 18.11.2009 r.

oraz na stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych: www.anr.gov.pl w zakładce oferty nieruchomości.

 

Data publikacji na stronie www Gminy Odrzywół: 28.12.2009 r.


Kozienice, dnia 26.10.2009 r.

OGŁOSZENIE

Nr US/641/PFZ/09

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 231, poz. 1700 z 2007r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 01 sierpnia 2003r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. Nr 140, poz. 1350), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

II PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ODRZYWÓŁ, POWIAT PRZYSUSKI, WOJ. MAZOWIECKIE WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POCHODZĄCYCH Z BYŁEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ZIEMI, ZGODNIE Z WYKAZEM OGŁOSZONYM W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY ODRZYWÓŁ, U SOŁTYSÓW WSI: JELONEK, KOLONIA OSSA, ODRZYWÓŁ, ŁĘGONICE MAŁE, DĄBROWA ORAZ W SIEDZIBIE ANR O/T WARSZAWA I GSP KOZIENICE, W DNIACH: OD 11.08.2009 R. DO 18.09.2009 R.

I. Obręb ewidencyjny wieś JELONEK;

1. Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 185/2 o powierzchni 0,3000 ha, KW 3847-P prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przysusze, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w tym:

- grunty orne:

RVI

- 0,2500 ha;

- pastwiska trwałe

PsV

- 0,0500 ha;

Cena wywoławcza:

2.300,00 zł.

Wadium:

400,00 zł.

Postąpienie:

100,00 zł.

Zgodnie z nieaktualnym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów zatwierdzonym, uchwałą Nr XXVI/10/88 Gminnej Rady Narodowej w Klwowie z dnia 31 maja 1988 roku obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., działka położona jest na terenach rolnych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Odrzywół przewiduje takie samo przeznaczenie jak wyżej.

Działka nie posiada dojazdu geodezyjnie wydzielonego.

Działka bezumownie użytkowana.

II. Obręb ewidencyjny wieś KOLONIA OSSA;

2. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 358 o powierzchni 0,1000 ha, KW 6916-P prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przysusze, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w tym:

- grunty orne: RV - 0,1000 ha;

Cena wywoławcza:

17.200,00 zł.

Wadium:

3.400,00 zł.

Postąpienie:

200,00 zł.

(Cena wywoławcza nieruchomości zawiera należny podatek VAT od ceny nieruchomości)

Zgodnie z nieaktualnym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Odrzywół zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/88 Gminnej Rady Narodowej w Odrzywole z dnia 30 września 1998 r. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., działka położona jest na terenach budowlanych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Odrzywół przewiduje takie samo przeznaczenie jak wyżej.

Dojazd drogą lokalną asfaltową.

III. Obręb ewidencyjny wieś ODRZYWÓŁ;

3. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 1641/2, 1642 o łącznej powierzchni 0,1100 ha, KW 2445 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przysusze, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w tym:

- grunty orne:

RVI

- 0,0800 ha;

- łąki trwałe:

ŁV

- 0,0300 ha;

 

Cena wywoławcza:

12.100,00 zł.

Wadium:

2.400,00 zł.

Postąpienie:

200,00 zł.

(Cena wywoławcza nieruchomości zawiera należny podatek VAT od ceny nieruchomości)

Zgodnie z nieaktualnym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Odrzywół zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/88 Gminnej Rady Narodowej w Odrzywole z dnia 30 września 1998 r. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., działki położone są na terenach rolnych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Odrzywół przewiduje takie samo przeznaczenie jak wyżej.

Nieruchomość nie posiada dojazdu geodezyjnie wydzielonego.

IV. Obręb ewidencyjny wieś ŁĘGONICE MAŁE;

4. Udział ¾ w nieruchomości rolnej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o powierzchni całkowitej 0,1600 ha, KW brak, w tym:

grunty orne:

RV

- 0,0700 ha;

 

RVI

- 0,0700 ha;

pastwiska trwałe:

PsVI

- 0,0200 ha;

Cena wywoławcza udziału ¾ w nieruchomości:

1.100,00 zł.

Wadium:

200,00 zł.

Postąpienie:

100,00 zł.

Zgodnie z nieaktualnym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Odrzywół zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/88 Gminnej Rady Narodowej w Odrzywole z dnia 30 września 1998 r. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., działka położona jest na terenach rolnych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Odrzywół przewiduje takie samo przeznaczenie jak wyżej.

Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną.

Zgodnie z art. 166 KC współwłaścicielowi nieruchomości rolnej prowadzącemu gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym przysługuje prawo pierwokupu.

V. Obręb ewidencyjny wieś DĄBROWA;

5. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 761/2, 762 o łącznej powierzchni 2,5400 ha, KW brak, w tym:

- grunty orne:

RV

- 0,9300 ha;

 

RVI

- 1,4800 ha;

- łąki trwałe:

ŁV

- 0,1300 ha;

Cena wywoławcza:

43.000,00 zł.

Wadium:

8.500,00 zł.

Postąpienie:

500,00 zł.

(Cena wywoławcza nieruchomości zawiera należny podatek VAT od części ceny nieruchomości)

Zgodnie z nieaktualnym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Odrzywół zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/88 Gminnej Rady Narodowej w Odrzywole z dnia 30 września 1998 r. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., działka nr 762 w części przylegającej do drogi przez wieś leży na terenach budowlanych, a pozostała jej część leży na terenach rolnych, natomiast działka nr 761/1 położona jest na terenach rolnych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Odrzywół przewiduje takie samo przeznaczenie jak wyżej.

Dojazd drogą asfaltową.

Przetargi odbędą się w dniu 18 listopada 2009 r. o godzinie 9.00, w siedzibie Gospodarstwa Skarbu Państwa w Kozienicach, ul. Wiślana 12 (budynek Stadniny Koni).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

“W przetargach mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, póz. 1418).

Cudzoziemcy muszą uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

2) przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

3) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;

4) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo, oraz

- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej;

- w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej przy pozycji ogłoszenia na konto Gospodarstwa Skarbu Państwa w Kozienicach

Gospodarstwo Skarbu Państwa w Kozienicach
nr 77 8002 0004 2000 4217 2020 0001

najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień przetargu i okazanie dowodu wpłaty komisji przetargowej.

Na dowodzie wpłaty należy określić pozycję przetargową lub oznaczenie nieruchomości (nr działki i nazwa obrębu).

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po potwierdzeniu wpływu wadium na konto Gospodarstwa Skarbu Państwa w Kozienicach.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

1) żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą;

2) osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, w szczególności niespełnienia wymogu określonego w art. 28a ust. 1 ustawy.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty, nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie od 03.11.2009 r. do 13.11.2009 r. złożą w Gospodarstwie Skarbu Państwa, ul. Wiślana 12, 26-900 Kozienice na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:

 1. Pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 2. Oryginał decyzji wydanej na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418) określającej formę realizacji prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży oraz wysokość rekompensaty.
 3. Oryginał decyzji lub zaświadczenia potwierdzających prawo do rekompensaty opatrzone adnotacją wojewody, o której mowa w art. 7 ust.4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, póz. 1418) określającą formę realizacji prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży oraz wysokością rekompensaty.

W przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach konieczne jest przedłożenie także postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz dowodów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, póz. 1418). Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu. Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:

- wygrał przetarg - pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

- nie wygrał przetargu - zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu."

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany będzie do złożenia na piśmie do protokółu Komisji Przetargowej:

- oświadczenie o zrzeczeniu się na przyszłość z prawa korzystania z zarzutu potrącenia z tytułu posiadania wierzytelności wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;

- oświadczenia o posiadanej powierzchni użytków rolnych będących jego własnością lub współwłasnością.

- oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i ogłoszeniem o przetargu.

Agencja nie przewiduje rozkładania na raty ceny w/w nieruchomości i nabywca będzie zobowiązany do zapłaty całej ceny jednorazowo gotówką najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży.

Koszty aktu notarialnego ponosi Kupujący.

Do chwili rozpoczęcia przetargu Agencja może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, Prezes Agencji może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie Agencja może dokonać na koszt Kupującego.

Zgodnie z art. 28a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007r. Nr 321, poz. 1700,), sprzedaż może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha.

Zgodnie z art. 29, ust. 5 w/w ustawy Agencji przysługuje prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia nabycia od Agencji z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej.

Zgodnie z art. 29, ust. 4 w/w ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości.

Z przedmiotem przetargu i wzorem umowy sprzedaży można zapoznać się w siedzibie Gospodarstwa Skarbu Państwa w Kozienicach, ul. Wiślana 12.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach wyżej opisanych i warunkach przetargu można uzyskać w Gospodarstwie Skarbu Państwa w Kozienicach, ul. Wiślana 12, tel. (0-48) 611-00-27, od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Warszawa, Plac Bankowy 2, piętro 3c, w Gospodarstwie Skarbu Państwa Kozienice, ul. Wiślana 12, w Urzędzie Gminy Odrzywół oraz u sołtysów wsi: Jelonek, Kolonia Ossa, Odrzywół, Łęgonice Małe, Dąbrowa, w dniach:

od 30.10.2009 r. do 18.11.2009 r.

oraz na stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych: www.anr.gov.pl w zakładce oferty nieruchomości.Data publikacji na stronie www Gminy Odrzywół: 28.12.2009 r.


Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

Urząd Gminy Odrzywół uprzejmie informuje, że dwukrotnie w ciągu roku będą organizowane ruchome punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Najbliższy termin - 5 grudnia 2009 r. Zbiórkę będzie prowadzić Przedsiębiorstwo "HAK". Szczegóły na ogłoszeniach. Informacji w tej sprawie udziela Pani Monika Waśkiewicz, tel. 48 67 16 057 w. 37

Informacja
o znajdujących się na terenie gminy firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych oraz adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


L.p. Nazwa firmy Oznaczenie siedziby i adresAdres punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
1NOW-FRA-DOR Odrzywół przy ul. Opoczyńskiej 84 Odrzywół ul. Opoczyńska 84

Z poważaniem,
Marian Kmieciak

Data umieszczenia informacji: 1.12.2009 r.


OGŁOSZENIE
Nr US/530/PFZ/09

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 231, poz. 1700 z 2007r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 01 sierpnia 2003r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. Nr 140, poz. 1350), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

III PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ODRZYWÓŁ, POWIAT PRZYSUSKI, WOJ. MAZOWIECKIE WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POCHODZĄCYCH Z BYŁEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ZIEMI, ZGODNIE Z WYKAZEM OGŁOSZONYM W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY ODRZYWÓŁ, U SOŁTYSÓW WSI: CETEŃ, DĄBROWA, MYŚLAKOWICE ORAZ W SIEDZIBIE ANR O/T WARSZAWA I GSP KOZIENICE, W DNIACH: OD 22.05.2009 R. DO 29.06.2009 R.

I. Obręb ewidencyjny wieś DĄBROWA:

1. Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 1043, 1044 o łącznej powierzchni 0,8400 ha, KW 21605 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przysusze, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w tym:

- grunty orne: RVI - 0,1800 ha;
- łąki trwałe: ŁIV - 0,3000 ha;
ŁV - 0,3600 ha;
Cena wywoławcza: 3.500,00 zł.
Wadium: 700,00 zł.
Postąpienie: 100,00 zł.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Odrzywół zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/88 Gminnej Rady Narodowej w Odrzywole z dnia 30 września 1988 r. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. (obecnie Gmina nie posiada nowego planu miejscowego) stwierdza się, że działka położona jest na terenach rolnych bądź leśnych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Odrzywół przewiduje takie samo przeznaczenie jak wyżej.

Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną.

2. Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 855, 856 o łącznej powierzchni 0,8700 ha, KW 21605 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przysusze, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w tym:

- grunty orne: RVI - 0,4100 ha;
RVIz - 0,2000 ha;
- lasy i grunty leśne: LsVI - 0,1500 ha;
- pastwiska trwałe: PsVIz - 0,1100 ha;
Cena wywoławcza: 6.000,00 zł.
Wadium: 1.200,00 zł.
Postąpienie: 100,00 zł.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Odrzywół zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/88 Gminnej Rady Narodowej w Odrzywole z dnia 30 września 1988 r. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. (obecnie Gmina nie posiada nowego planu miejscowego) stwierdza się, że działka położona jest na terenach rolnych bądź leśnych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Odrzywół przewiduje takie samo przeznaczenie jak wyżej.

Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną.

3. Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 1010, 1011 o łącznej powierzchni 0,4900 ha, KW 21605. prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przysusze, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w tym:

- łąki trwałe: ŁIV- 0,0800 ha;
ŁV - 0,4100 ha;
Cena wywoławcza: 2.600,00 zł.
Wadium: 500,00 zł.
Postąpienie: 100,00 zł.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Odrzywół zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/88 Gminnej Rady Narodowej w Odrzywole z dnia 30 września 1988 r. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. (obecnie Gmina nie posiada nowego planu miejscowego) stwierdza się, że działka położona jest na terenach rolnych bądź leśnych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Odrzywół przewiduje takie samo przeznaczenie jak wyżej.

Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną.

II. Obręb ewidencyjny wieś MYŚLAKOWICE:

4. Udział 1/5 w nieruchomości rolnej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 384, 385 o łącznej całkowitej powierzchni 2,9800 ha, KW 13164 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przysusze, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w tym:

- grunty orne: RV - 0,4700 ha;
RVI - 0,2500 ha;
- pastwiska trwałe: PsV - 1,0200 ha;
PsVI - 1,0600 ha;
- lasy i grunty leśne: LsV - 0,0200 ha;
- nieużytki N - 0,1600 ha;
Cena wywoławcza udz. 1/5 w nieruchomości: 3.500,00 zł.
Wadium: 700,00 zł.
Postąpienie: 100,00 zł.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Odrzywół zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/88 Gminnej Rady Narodowej w Odrzywole z dnia 30 września 1988 r. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. (obecnie Gmina nie posiada nowego planu miejscowego) stwierdza się, że działka położona jest na terenach rolnych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Odrzywół przewiduje takie samo przeznaczenie jak wyżej.

Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną.

Zgodnie z art. 166 KC współwłaścicielowi nieruchomości rolnej prowadzącemu gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym przysługuje prawo pierwokupu.

Przetargi odbędą się w dniu 23 września 2009 r. o godzinie 930, w siedzibie Gospodarstwa Skarbu Państwa w Kozienicach, ul. Wiślana 12 (budynek Stadniny Koni).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

“W przetargach mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, póz. 1418).

Cudzoziemcy muszą uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

2) przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

3) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;

4) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo, oraz

- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej;

- w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej przy pozycji ogłoszenia na konto Gospodarstwa Skarbu Państwa w Kozienicach

Gospodarstwo Skarbu Państwa w Kozienicach
nr 77 8002 0004 2000 4217 2020 0001

najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień przetargu i okazanie dowodu wpłaty komisji przetargowej.

Na dowodzie wpłaty należy określić pozycję przetargową lub oznaczenie nieruchomości (nr działki i nazwa obrębu).

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po potwierdzeniu wpływu wadium na konto Gospodarstwa Skarbu Państwa w Kozienicach.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

1) żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą;

2) osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, w szczególności niespełnienia wymogu określonego w art. 28a ust. 1 ustawy.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty, nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie od 10.09.2009 r. do 18..09.2009 r. złożą w Gospodarstwie Skarbu Państwa, ul. Wiślana 12, 26-900 Kozienice na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:

 1. Pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 2. Oryginał decyzji wydanej na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418) określającej formę realizacji prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży oraz wysokość rekompensaty.
 3. Oryginał decyzji lub zaświadczenia potwierdzających prawo do rekompensaty opatrzone adnotacją wojewody, o której mowa w art. 7 ust.4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, póz. 1418) określającą formę realizacji prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży oraz wysokością rekompensaty.

W przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach konieczne jest przedłożenie także postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz dowodów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, póz. 1418). Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu. Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:

- wygrał przetarg - pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

- nie wygrał przetargu - zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu."

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany będzie do złożenia na piśmie do protokółu Komisji Przetargowej:

- oświadczenie o zrzeczeniu się na przyszłość z prawa korzystania z zarzutu potrącenia z tytułu posiadania wierzytelności wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;

- oświadczenia o posiadanej powierzchni użytków rolnych będących jego własnością lub współwłasnością.

- oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i ogłoszeniem o przetargu.

Agencja nie przewiduje rozkładania na raty ceny w/w nieruchomości i nabywca będzie zobowiązany do zapłaty całej ceny jednorazowo gotówką najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży.

Koszty aktu notarialnego ponosi Kupujący.

Do chwili rozpoczęcia przetargu Agencja może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, Prezes Agencji może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie Agencja może dokonać na koszt Kupującego.

Zgodnie z art. 28a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007r. Nr 321, poz. 1700,), sprzedaż może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha.

Zgodnie z art. 29, ust. 5 w/w ustawy Agencji przysługuje prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia nabycia od Agencji z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej.

Zgodnie z art. 29, ust. 4 w/w ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości.

Z przedmiotem przetargu i wzorem umowy sprzedaży można zapoznać się w siedzibie Gospodarstwa Skarbu Państwa w Kozienicach, ul. Wiślana 12.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach wyżej opisanych i warunkach przetargu można uzyskać w Gospodarstwie Skarbu Państwa w Kozienicach, ul. Wiślana 12, tel. (0-48) 611-00-27, od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Warszawa, Plac Bankowy 2, piętro 3c, w Gospodarstwie Skarbu Państwa Kozienice, ul. Wiślana 12, w Urzędzie Gminy Odrzywół oraz u sołtysów wsi: Dąbrowa, Myślakowice, w dniach:

od 07.09.2009 r. do 23.09.2009 r.

oraz na stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych: www.anr.gov.pl w zakładce oferty nieruchomości.

Data umieszczenia informacji: 6.09.2009 r.

Nabór do ZSP w Odrzywole

Zespół Szkół Prywatnych w Odrzywole prowadzi nabór na rok szkolny 2009-2010 do


2-letniej prywatnej szkoły policealnej dla dorosłych w Odrzywole
w zawodzie TECHNIK ROLNIK

Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w sobotę i niedzielę.

 • Kontakt:

Biuro szkoły w Opocznie

Biuro szkoły w Piotrkowie Tryb.

PL. KOŚCIUSZKI 2

26-300 OPOCZNO

TEL. 044 754 75 16,

0 604 074 152

UL. MŁYNARSKA 2, POKÓJ 21

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL. 044 647 88 32,

0 604 074 152

 • Dokumenty niezbędne do zapisu:
 1. Podanie – druk do wypełnienia w sekretariacie biura szkoły
 2. 3 zdjęcia
 3. Świadectwo ukończenia szkoły
 • Opłaty:

WPISOWE - 0 ZŁ
CZESNE - 50 ZŁ

 • Wydajemy zaświadczenia do ZUS-u, WKU, KRUS, MOPS, MOPR.
 • Naukę można rozpocząć w semestrze zimowym (od września) lub w semestrze letnim (od lutego).


Zapisy dzieci do PSP w Kamiennej Woli


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole informuje, że można zapisywać dzieci ( 3 - 5 lat) do Oddziału Przedszkolnego w Kamiennej Woli na rok szkolny 2009/2010.

Zapisu dziecka dokonuje rodzic lub prawny opiekun w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Odrzywole do końca kwietnia 2009 r.

Szczegółowych informacji udziela się w sekretariacie - tel. (048) 67 16 040

Data umieszczenia informacji: 19.03.2009 r.


Dodatek do zasiłku rodzinnego i "becikowe"

- należy się od 1 stycznia 2009 - szczegóły pod tym linkiem (w BiP): Kliknij tutaj...


Chcesz czytać ogłoszenia usunięte z tej strony ale zamieszczone w "Biuletynie Informacji Publicznej" - wybierz odpowiednią opcję: